Notaris

Gepost op

De notaris, als u uw zaken goed geregeld wilt hebben

Iedereen kent wel het beroep, maar weinig mensen weten waarvoor ze allemaal bij een notaris terechtkunnen. We gaan hierna verder in op de voornaamste taken en verplichtingen.

Afspraken en overeenkomsten rechtsgeldig en bindend maken

Voor verschillende en zeer uiteenlopende zaken kunt u bij een notaris terecht. Eén ding hebben al die zaken met elkaar gemeen, namelijk dat het gaat om het rechtsgeldig en bindend maken van afspraken die onder mensen of partijen werden gemaakt. Denk hierbij aan de opmaak van een testament, het sluiten van een samenlevingscontract, het opmaken van een huwelijkscontract, het kopen of verkopen van een woning enzovoort.

Het laten opmaken van een notariële akte heeft voordelen voor beide partijen net omdat deze bindend, helder en overzichtelijk zijn. Iedere partij weet duidelijk waar de afspraken voor staan.

Ook in het bedrijfsleven wordt vaak gebruik gemaakt van de diensten van een notaris voor het opmaken van statuten.

Eenmaal een notariële akte werd opgemaakt, zijn alle betrokken partijen ook verplicht de inhoud ervan na te leven. Bij niet naleving kunnen sancties getroffen worden door de bevoegde diensten. De aktes vormen een geldig bewijs in geval het tot een rechtzaak zou komen. Notariële aktes blijven eeuwig bewaard en worden zelfs na stopzetting van de activiteiten van een bepaalde notaris doorgegeven aan zijn opvolger.

Openbare functie

Het ambt is een openbare functie waarvoor aan enkele voorwaarden moet voldaan worden. Zo mag bijvoorbeeld in principe niemand geweigerd worden om gebruik te maken van de aangeboden diensten. Hij moet bovendien ook altijd en in ieder dossier een onafhankelijke en onpartijdige houding aannemen en de belangen van alle betrokken partijen in acht nemen. Een laatste en niet onbelangrijke voorwaarde is de zwijgplicht, niets van wat in een gesprek gezegd wordt mag aan derden overgemaakt worden.

Om toegelaten te worden tot het ambt moet een kandidaat vooreerst de opleiding volgen, waarna een stage dient gelopen te worden bij een benoemd notaris. Pas na de stage en na aflegging van de eed kan een kandidaat zelf benoemd worden.

Adviserende rol

Niet enkel het opmaken van notariële akten en het rechtsgeldig maken van afspraken en documenten behoort tot het takenpakket, er is ook aan adviserende rol aan het ambt verbonden. Burgers die met vragen zitten over hoe hun zaken te regelen, kunnen advies inwinnen wat hen niet tot het uitvoeren ervan verplicht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen over het al dan niet opmaken van een huwelijkscontract, vragen over hoe een schenking het beste verloopt, vragen over hoe men best een aan de wettelijke eisen voldoend testament opmaakt en dergelijke meer. De adviserende rol is er zowel voor burgerlijke als zakelijke aspecten. Neem bij vragen contact op met Roeda Netwerk Notarissen.


Delen